Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BitPay Sp. Z.o.o, który będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika do momentu rezygnacji Użytkownika z Usługi. Dane Użytkownika mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkoworachunkowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas zamawiania Usługi odbywa się napodstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR w celach służących świadczeniu przez BitPay Sp. Z.o.o Usług oraz wystawiania dokumentów finansowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
 1. Na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR BitPay Sp. Z.o.o przetwarza dane osobowe Użytkownika wzakresie jego obsługi oraz realizacji zleceń, marketingu i reklamy. BitPay Sp. Z.o.oh na podstawie profilowania nie podejmuje względem Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia GDPR.
 1. BitPay Sp. Z.o.o informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu w celu zaprzestania dalszego przetwarzania. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. BitPay Sp. Z.o.o przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepów oraz Użytkowników. BitPay Sp. Z.o.o z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia GDPR zapewniające ochronę danych Użytkowników i danych osobowych Klientów Sklepów, w tym zabezpieczenie tych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepów sprawują administratorzy tych danych, czyli Użytkownicy prowadzący poszczególne Sklepy.
 1. Powierzone dane osobowe przez Użytkownika Usługodawcy będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez BitPay Sp. Z.o.o odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, o której mowa w art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych przez Klienta skutkuje odmową świadczenia Usługi przez BitPay Sp. Z.o.o.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów danego Sklepu przez Użytkownika prowadzącego Sklep jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Użytkownika.
 1. Użytkownik oświadcza, że pełni rolę administratora danych osobowych Klientów swojego Sklepu internetowego prowadzonego w ramach Usługi i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient powierza BitPay Sp. Z.o.o przetwarzanie danych osobowych Klientów swojego Sklepu internetowego, w zakresie ich przechowywania, opracowywania i udostępniania zgodnie z przeznaczeniem Usługi. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów sklepu Użytkownika w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i przyjętą polityką prywatności.
 1. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu BitPay Sp. Z.o.o oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagane w Regulaminie warunki.
 1. BitPay Sp. Z.o.o zastrzega sobie prawo do opracowywania, wykorzystania i publikacji zbiorczych zestawień statystycznych, pod warunkiem, że nie zawierają danych, na podstawie których można zidentyfikować konkretnego Użytkownika.
 1. Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. BitPay Sp. Z.o.o stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu BitPay Sp. Z.o.o i Oprogramowania. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie z Serwisu BitPay Sp. Z.o.o.

Kryptowaluty

Dowiedz się czym są?

Bezpieczeństwo

Jak chronimy Twoje transakcje?

Wysyłka

Jak dostarczamy Twoje zakupy?